Obchodné podmienky

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

1. Tieto podmienky vo všeobecnosti popisujú pravidlá, podľa ktorých bude prebiehať nakupovanie tovaru a obchodný vzťah na internetovom obchode www.klimoska.sk medzi predávajúcim (ECO Technologies s.r.o.) a spotrebiteľom (fyzická, právnická osoba).

Článok 2 – Objednávka

1. Informačný systém osobných údajov je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: . Prevádzkovateľ internetového obchodu ECO Technologies s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). Ide hlavne o spracovanie údajov v informačnom systéme e-shop, pričom pre korektné poskytnutie všetkých služieb zákazníkovi, potrebujeme o ňom vedieť základné informácie, z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov.

2. Pred nakupovaním v internetovom obchode nie je potrebné sa zaregistrovať. V prípade registrácie a pri samotnom nakupovaní je však potrebné poskytnúť nasledovné informácie: titul, meno, priezvisko, ulica, číslo ulice, mesto, PSČ, krajina, e-mailová adresa zákazníka (slúži na identifikáciu zákazníka a komunikáciu s ním), telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt so zákazníkom), ak nakupuje zákazník ako firma /živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

3. Kompletné údaje sú uchovávané na našom serveri v zaheslovanej databáze. Údaje spracovávame pre účely vybavenia objednávky – správne zaúčtovanie a faktúra a taktiež pre možnosť správneho zaslania objednaného tovaru. Zákazník môže svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať.

4. V našom e-shope zákazník nezadáva žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na jeho účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky zákazníka, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby, meno zákazníka, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte zákazníka.

5. Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky zákazníka. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie mena) a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky zákazníka. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

6. Súhlasom s obchodnými podmienkami nám zákazník udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s §28 zákona má právo požadovať informáciu o spracovaní jeho osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

7. Osobné údaje zákazníka sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Článok 3 – Objednávka  

1. Zákazník/spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.klimoska.sk písomnou formou (objednávka cez internetový obchod). Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov považovaná za zmluvu uzavretú na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom internetového obchodu tieto podmienky spĺňa automaticky). Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité tak, ako je popísané v článku 2 týchto obchodných podmienok.

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Overí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu resp. termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

Článok 4 – Dodacia doba

1. Dodacie doby sú pre rôzne druhy produktov rozdielne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru do 24 hodín od dátumu overenia objednávky, pokiaľ je objednaný tovar skladom.

2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, termín dodania je od 7 do 30 dní, resp. ak nie sú k dispozícii ani u výrobcu, môže byť dodacia doba dlhšia.

Článok 5 – Cena, platobné podmienky a doprava

1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2. Cena v internetovom obchode je uvedená s DPH.

3. Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho, GOPAY, alebo platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

4. Cena k úhrade zahŕňa cenu za produkt + dopravné náklady a prípadne cenu dobierky. Všetky takéto náklady budú spotrebiteľovi uvedené pri objednávke.

5. Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť nasledovný spôsob dopravy: DPD, kuriér EMS, osobne v Košiciach, osobne v Michalovciach.

6. V prípade jednorazovej objednávky nad 75€ cenu za dopravu znáša predávajúci, pokiaľ je požadovaným miestom doručenia Slovensko.

7. Cena za dopravu do Českej republiky je 10€.

8. Tovar do ostatných krajín nedoručujeme.

9. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí spotrebiteľovi lacnejší variant dopravy.

10.Osobný odber je možné vykonať priamo v našej pobočke v Košiciach (Moldavská cesta 43), alebo v Michalovciach ( F. Kráľa 657, priestory AWIN). Platba kartou pri osobnom odbere na pobočke nie je možná.

Článok 6 – Preberanie tovaru

1. Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

3. Spotrebiteľ (alebo jeho splnomocnenec) je povinný si pri osobnom preberaní tovaru skontrolovať, či ide skutočne o tovar ním objednaný tzn. skontrolovať kód a názov tovaru. V prípade neskoršej reklamácie, náklady na prípadnú prepravu bude znášať spotrebiteľ, ak sa s predávajúcim nedohodnú inak.

4. Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a službe ešte neprešlo na spotrebiteľa.

6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

Článok 7 – Odstúpenie od zmluvy

1. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

2. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej cez E-shop do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom na adresu predávajúceho, na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa (tzn. že náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ). 3. Vrátený produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale

Článok 8 – Záruka a reklamácia

1. Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na 24 mesiacov. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

2. Akákoľvek zmena na zariadení bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho bude mať za následok stratu záruky.

3. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho a to len v písomnej forme. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Náklady na zaslanie tovaru znáša spotrebiteľ. Nedodržanie týchto podmienok môže mať za následok neuznanie záruky resp. nepriaznivo ovplyvniť a spomaliť proces reklamácie.

4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

5. Za záručný list sa považuje doklad o zakúpení tovaru.

6. Na reklamačný proces sa vzťahujú právne ustanovenia platné v Slovenskej republike.

Článok 9 – Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude spotrebiteľ kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup. Pokiaľ spotrebiteľ už uhradil kúpnu cenu aj s dopravou, bude mu táto čiastka prevedená späť, pokiaľ sa nedohodnú inak.

2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá Akákoľvek zmena na zariadení bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho bude mať za následok stratu záruky. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho a to len v písomnej forme. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Náklady na zaslanie tovaru znáša spotrebiteľ. Nedodržanie týchto podmienok môže mať za následok neuznanie záruky resp. nepriaznivo ovplyvniť a spomaliť proces reklamácie. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Za záručný list sa považuje doklad o zakúpení tovaru. Na reklamačný proces sa vzťahujú právne ustanovenia platné v Slovenskej republike. spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

3. Tieto obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

6. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

V Košiciach 09.11.2021
Michal Bočko
konateľ spoločnosti
ECO Technologies s.r.o.